Donatievoorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze Donatievoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Stichting ToekomstFonds: Stichting ToekomstFonds, gevestigd in Utrecht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77769996;
 2. Gebruiker: Elk natuurlijk persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de Diensten van Stichting ToekomstFonds (al dan niet met Gebruikersaccount);
 3. Conversiedag: De door Stichting ToekomstFonds te bepalen, periodiek terugkerende (minimaal éénmaal per jaar) dag waarop de Donaties worden belegd in Investeringen;
 4. Diensten: De door Stichting ToekomstFonds aangeboden Diensten, bestaande uit:
  • het bieden van toegang tot de Website
  • het bieden van toegang tot het Gebruikersaccount
  • het mogelijk maken van Donaties via een Donatieknop of via persoonlijk contact via de email, telefoon of in persoon;
 5. Donateur: Degene, een natuurlijk persoon of rechtspersoon, die door gebruik te maken van de Diensten van Stichting ToekomstFonds Donaties wenst te maken aan Stichting ToekomstFonds ten voordele van een Goed Doel;
 6. Donatie: Een door de Donateur geschonken geldbedrag aan Stichting ToekomstFonds in overeenstemming met deze Donatievoorwaarden;
 7. Donatieknop: De button op het Donatieplatform die leidt naar een betaalomgeving voor Donaties;
 8. Donatieplatform: Alle door Stichting ToekomstFonds ter beschikking gestelde software die het mogelijk maakt om online te doneren via haar Website;
 9. Goed Doel: Een charitatieve instelling, fonds en/of rechtspersoon, die schenkingen of giften ontvangt van Stichting ToekomstFonds;
 10. Investeringen: De beleggingen door en van Stichting ToekomstFonds in overeenstemming met het beleggingsbeleid dat gepubliceerd wordt op de Website en dat van tijd tot tijd kan worden gewijzigd.
 11. Rendement: Het (eventuele) rendement op de Investeringen tijdens een periodiek door dividenduitkeringen en waardegroei van de beleggingen.
 12. Transactie: Iedere feitelijke of rechtshandeling, verklaring of gedraging die een verbintenis, een recht of een overeenkomst in het leven roept;
 13. ToekomstFonds: Een project van Stichting ToekomstFonds, gericht op het steunen van goede doelen door het mogelijk te maken voor Donateurs om een bedrag te investeren voor een of meerdere Goed Doel(en);
 14. Uitbetaaldag: De door Stichting ToekomstFonds te bepalen, periodiek terugkerende (minimaal éénmaal per jaar) dag waarop een vooraf bepaald percentage van het Rendement naar de Goede Doelen wordt overgemaakt;
 15. Uitkering: Het bedrag dat door Stichting ToekomstFonds periodiek wordt overgemaakt naar een Goed Doel;
 16. Website: Alle door Stichting ToekomstFonds te beheren en/of te gebruiken Websites, waaronder www.ToekomstFonds.nl en www.Future-Fund.org; 
 17. Gebruikersaccount: Een verzameling van persoonlijke en donatie-gegevens van de donor die zij/hij kan raadplegen met haar/zijn email (en wachtwoord) op de Website.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Donatievoorwaarden zijn van toepassing op de inhoud, totstandkoming en nakoming van alle Transacties van Stichting ToekomstFonds. Bedingen, met name bijzondere, waarbij van deze Donatievoorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts geldig voor zover zij door Stichting ToekomstFonds schriftelijk zijn bevestigd.

2.2 Door gebruik te maken van de Donatieknop of door Stichting ToekomstFonds in persoon, via telefoon of email opdracht te geven tot een Donatie verklaart de Gebruiker zich bekend en akkoord met de inhoud van deze Donatievoorwaarden.

2.3 Stichting ToekomstFonds behoudt zich het recht voor deze Donatievoorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Artikel 3 – Algemeen

3.1 Stichting ToekomstFonds biedt Donateurs de mogelijkheid om éénmalig of periodiek een Donatie te doen, welke Donaties door Stichting ToekomtsFonds zullen worden belegd als bedoeld in artikel 4.3 van deze Donatievoorwaarden.

3.2 De Donatie zal op de rekening van Stichting ToekomstFonds blijven staan tot de Conversiedag. Na betaling van de Donatie is het geld juridisch gezien van Stichting ToekomstFonds, maar Stichting ToekomstFonds verplicht zich tot het nakomen van de aan de Donatie verbonden last zoals bedoeld in artikel 4.3 en 4.7 van deze Donatievoorwaarden.

3.3 Mocht de Gebruiker zich niet kunnen vinden in deze Donatievoorwaarden, dan dient de Gebruiker geen gebruik te maken van de Diensten van Stichting ToekomstFonds.

Artikel 4 – Rechten en plichten Stichting ToekomstFonds

4.1. De ontvangen Donaties zullen door Stichting ToekomstFonds worden aangewend voor de Investeringen ter bevoordeling van één of meerdere Goede Doelen conform artikel 4.3 van deze Donatievoorwaarden.

4.2. Stichting ToekomstFonds houdt een administratie bij waaruit blijkt welk deel van het Rendement op de Investeringen voortkomt uit een bepaalde Donatie. Het Rendement zal dus worden geadministreerd pro rata aan de Donatie van een individuele Donateur ten opzichte van alle Donateurs gezamenlijk.

4.3 Stichting ToekomstFonds stelt zich ten doel ervoor te zorgen dat Goede Doelen op de lange termijn uit het Rendement periodiek een zo groot mogelijke bijdrage ontvangen, die daarmee een stabiele, periodieke, eeuwig-doorlopende en eeuwig-groeiende bron van inkomsten vormt voor de Goede Doelen. Om dit doel te bereiken draagt Stichting ToekomstFonds er onder andere zorg voor dat een gedeelte (tenminste 45%) van het in artikel 4.2 bedoelde pro rata deel van het Rendement uitgekeerd wordt aan het/de door de Donateur aangewezen Goede Doel(en) (de Uitkering).

4.4 Een ander gedeelte (ook tenminste 45%) van het in artikel 4.2 bedoelde pro rata deel van het Rendement wordt gebruikt om de Investeringen in waarde te laten groeien zodat het Rendement — en daarmee de Uitkering voor het/de Goede Doel(en) (zoals beschreven in artikel 4.3) — elk jaar een beetje meer wordt.

4.5 Stichting ToekomstFonds heeft het recht een percentage (van maximaal 10%) van het in artikel 4.2 bedoelde pro rata deel van het Rendement over te maken naar haar eigen operationele rekening als bijdrage voor de operationele kosten van het ToekomstFonds. Stichting ToekomstFonds is een stichting zonder winstoogmerk, dus dit percentage zal nooit worden gebruikt als winstuitkering, alleen voor de operationele kosten van Stichting ToekomstFonds. Wanneer deze kosten dat toelaten, zal het percentage in de toekomst naar beneden worden bijgesteld.

4.6 Stichting ToekomstFonds mag verder geen gebruik maken van de Donatie; de enige functie van de Donatie is om te renderen als investering voor het/de door de Donateur aangewezen Goede Doel(en).

4.7 Als Stichting ToekomstFonds ophoudt te bestaan, wordt de opbrengst van de Investeringen na liquidatie pro rata overgeboekt aan het/de Goede Doel(en) dat de betreffende Donateur met haar/zijn Donatie heeft willen bevoordelen.

4.8 Als het Goede Doel dat is aangewezen door de Donateur ophoudt te bestaan, draagt Stichting ToekomstFonds er zorg voor dat de in artikel 4.3 bedoelde Uitkering en de in artikel 4.7 bedoelde opbrengst na liquidatie ten goede komen aan (een) Goed Doel(en) met een gelijke doelstelling als het oorspronkelijk door de Donateur aangewezen Goede Doel.

4.9 Stichting ToekomstFonds zal éénmaal per jaar haar financiën laten controleren door een onafhankelijke kascommissie. Vanaf een jaaromzet van 20.000 euro zal de stichting een controle laten uitvoeren door een accountant.

Artikel 5 – Rechten en plichten Donateur

5.1 De Donateur is zich ervan bewust dat, indien zij/hij akkoord gaat met deze Donatievoorwaarden en een Donatie doet, er een schenkingsovereenkomst tussen de Donateur en Stichting ToekomstFonds ontstaat. Die schenkingsovereenkomst wordt aangegaan met de in artikel 4.3 en 4.7 opgenomen last voor Stichting ToekomstFonds.

5.2 De Donateur is zich ervan bewust dat, indien zij/hij akkoord gaat met deze Donatievoorwaarden en een Donatie doet, de Donatie onherroepelijk is en zij/hij nimmer de Donatie terug zal kunnen ontvangen.

5.3 De Donateur staat er bij het doen van een Donatie jegens Stichting ToekomstFonds voor in dat de door haar/hem verstrekte informatie (waaronder persoonsgegevens zoals naam en e-mailadres) correct en compleet is.

5.4 De Donateur gaat bij het doen van een Donatie akkoord met het Privacybeleid van Stichting ToekomstFonds (https://toekomstfonds.nl/privacybeleid).

Artikel 6 – Donaties en uitbetalingen aan Gebruikers

6.1 Donaties zijn onherroepelijk en zonder directe tegenprestatie.

6.2 Donateur doneert aan Stichting ToekomstFonds en Stichting ToekomstFonds aanvaardt die Donatie.

6.3 Op de Conversiedag worden de Donaties omgezet in Investeringen. Dit gebeurt minstens éénmaal per jaar.

6.4 Op de Uitbetaaldag wordt de in artikel 4.3 bedoelde Uitkering overgemaakt naar de Goede Doelen. Dit gebeurt minstens éénmaal per jaar. Een ander gedeelte, niet hoger dan 10%, wordt gestort op de operationele bankrekening van Stichting ToekomstFonds als tegemoetkoming voor de operationele kosten van het ToekomstFonds, in overeenstemming met artikel 4.5. Het resterende bedrag blijft geïnvesteerd in aandelen, om het geïnvesteerde bedrag in waarde te laten groeien, in overeenstemming met artikel 4.4.

6.5 Donateur is zelf verantwoordelijk voor het invullen van alle nodige gegevens en bepaalt zelf de hoogte en frequentie van de Donatie en het Goede Doel dat zij/hij met haar/zijn Donatie wil bevoordelen.

6.6 Stichting ToekomstFonds is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van reden een Donatie te weigeren. In dat geval zal een Donatie worden teruggestort op de rekening waarvan de Donatie afkomstig is.

6.7 Goede Doelen kunnen geen recht ontlenen aan de in artikel 4.3 en 4.7 opgenomen last en hebben geen zelfstandige aanspraak op een pro rata deel van het Rendement als bedoeld in artikel 4.3 en/of op een pro rata deel van de liquidatie-opbrengst als bedoeld in artikel 4.7 van deze Donatievoorwaarden.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Stichting ToekomstFonds is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden.

7.2 De aansprakelijkheid van Stichting ToekomstFonds wordt uitgesloten voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door een gebeurtenis die aan de Gebruiker is toe te rekenen.

7.3 Onder alle omstandigheden is de aansprakelijkheid van Stichting ToekomstFonds beperkt tot de directe schade van de Donateur.

7.4 Stichting ToekomstFonds is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het niet- of niet-volledig-functioneren van de Website(s) en/of het Donatieplatform of onderdelen daarvan die derving van inkomsten van het Goede Doel tot gevolg hebben.

7.5 Stichting ToekomstFonds is niet aansprakelijk voor hetgeen, waartoe de Gebruiker jegens derden zal worden gehouden, anders dan voor haar rechtstreekse gehoudenheid jegens de Gebruiker als voortvloeiend uit deze Donatievoorwaarden.

Artikel 8 – Toepasselijk recht en geschillen

8.1 Op deze Donatievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van de vestiging van Stichting ToekomstFonds, thans zijnde Utrecht. Niettemin behoudt Stichting ToekomstFonds zich het recht voor om de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen.

8.3 Indien enig in deze Donatievoorwaarden genoemd, en voor de Gebruiker toepasselijk, beding nietig wordt verklaard, dan zal dit beding worden vervangen door een geldig beding, dat zoveel mogelijk aan dezelfde strekking beantwoordt. De geldigheid van de overige bepalingen van deze Donatievoorwaarden blijft ongewijzigd.

Artikel 9 – Intellectueel eigendom

9.1 Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud en opmaak van de Website en het Donatieplatform liggen bij Stichting ToekomstFonds. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting ToekomstFonds, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.

9.2 Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Website en/of het Donatieplatform op te nemen in een frameset of via een andere webpagina te verwerken, indien daarbij de afkomst van het materiaal niet duidelijk is aangegeven.

9.3 Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, gegevens, programma’s en/of materialen te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde doeleinden behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting ToekomstFonds.